اجتهاد و تقلید

مکلف، ممیز، پوشش
سن تمییز

- مقصود از تمییز، درک خوبی و بدی است

انکار، اصول، ضروریات،‌ ارتداد، کفر
حکم انکار یکی از اصول یا ضروریات دین

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر انکار هر يک از ضروريات دين به انکار رسالت يا تکذيب پيامبر يا وارد کردن نقصى به شريعت منجر شود، باعث کفر و ارتداد است.

تقلید، بینه، شرعی، اعلم
تقليد مبتنى بر عدم بيّنه شرعى

- اعمالى كه به تقليد غير منطبق با موازين شرعى، از مرجع ديگرى انجام يافته اگر منطبق با فتواى كسى كه هم اكنون بايد از او تقليد كنيد، باشد، محكوم به صحت و الاّ قضاى آنها واجب است.

مرجع،‌ اعلم، مقلد، عدول
وظيفۀ مقلد در قبال مرجع تقليد با وجود مرجع اعلم

- در صورت احراز اعلمیت مرجع دیگر، بنابر احتیاط واجب باید در مسائلی که فتوای وی با مرجع فعلی تفاوت دارد، به مرجع اعلم عدول نماید.

تقلید، عدول، اعلم، غیر اعلم
عدول از اعلم به غير اعلم

- عدول از مجتهد زنده به مجتهد زنده دیگر مخصوصا در صورت اعلم بودن اولی، بنابر احتیاط واجب، جایز نیست.

وکالت، انتخاب، مرجع
وكالت در انتخاب مرجع

- وکالت در انتخاب مرجع اگر به معنی سپردن وظیفه تحقیق به دیگری باشد، اشکال ندارد.

تقلید، چند، مجتهد، اعلم
تقلید از چند مجتهد اعلم

- تقلید هم زمان از چند مجتهد که هر کدام در مسائلی اعلم باشند، اشکال ندارد.

تقلید، مجتهد‌، غیر،‌ اعلم
تقلید از مجتهد غیر اعلم

- بنا بر احتياط، تقليد از غير اعلم، به مجرد احتمال عدم وجود شرايط معتبر در اعلم، جايز نيست.

رجوع، مجتهد، زنده،‌ فتوا
رجوع به مجتهد میت بعد از عمل به فتوای مجتهد زنده

- کسی که در مسأله‌اى به فتواى مجتهدى عمل کرده و بعد از مردن او در همان مسأله به فتواى مجتهد زنده رفتار نموده، دوباره نمى‌تواند آن را مطابق فتواى مجتهدى كه از دنيا رفته است، انجام دهد.

تقلید، ابتدائی، میت، بقاء
تقليد ابتدايى و بقاء بر تقلید ميت

- تقلید ابتدایی از مجتهد میت،‌ جایز نیست.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.