احکام شرعی

عقد، موقت، تلفن
خواندن عقد موقت از پشت تلفن

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ خواندن عقد موقت پشت تلفن، صحيح است.

عقد، معنی، ازدواج
خواندن صیغه عقد بدون دانستن معنی آن

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر فردی که صیغه عقد را می خواند معنی عربی را نداند ولی نیت ایجاد زوجیت کرده و صیغه را با تلفظ درست بگوید، عقد خوانده شده صحیح است.

عقد، صیغه، معنی
خواندن عقد در صورت دانستن معنی اجمالی آن

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ شخصی معنای صیغه عقد را حدودا می داند اما در حین خواندن، معنا را در نظر نمی گیرد ولی در نظر دارد که همان معنای کلمات بیان شود، اگر قصد انشاء زوجیت را کرده باشد، صحیح است.

پوست، ناخنگیر، نجس
حکم پوست کنده شده با ناخنگیر

- طبق نظر مقام معظم رهبری: پوستی که در حال افتادن نبوده اگر سهوا توسط ناخن گیر بدون درد کنده شود، به احتیاط واجب، نجس است.

قرض، اضافه، ربا
طلب مبلغ اضافه بابت تأخیر در پرداخت قرض

- طلب مبلغ اضافه بابت تاخیر در پرداخت قرض، ربا و حرام است.

نردیکی، بارداری، شب، وسط، ماه
کراهت نزدیکی و بارداری در شب وسط ماه

-  در روایات از نزدیکی در شب وسط ماه یعنی شب پانزدهم نهی شده است.

نماز، ظهر، عصر، قضا
علم به قضا شدن نماز عصر بعد از خواندن نماز ظهر

- وقت مخصوص نماز عصر موقعی است که به اندازه خواندن نماز عصر، وقت به مغرب مانده باشد، که اگر کسی تا این موقع نماز ظهر را نخواند، نماز ظهر او قضا شده و باید نماز عصر را بخواند.

داغ، پیشانی، کودک، دیه
داغ کردن پیشانی کودک برای درمان و پرداخت دیه

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ داغ کردن پیشانی کودک برای جلوگیری از بیماری، جایز نیست و ضمن توبه، برای پدر و مادر و دیگران دیه لازم است.

صورت، سوخته، وضو، جبیره، تیمم
صورت سوخته و انجام وضوی جبیره یا تیمم

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که صورتش سوخته و آب برای آن ضرر دارد باید علاوه بر وضوی جبیره تیمم هم انجام دهد و اگر تيمم بر روى زخم ممكن نيست و ضرر دارد، فقط وضوى جبيره بگیرد.

شغل، حرام، سرمایه
تکلیف سرمایه به دست آمده از شغل حرام

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که در شغل حرامی مانند شبکه ماهواره ای کار می کرده ولی توبه نموده، اگر اجرتی که به او داده شده بابت انجام کار حرام بوده، مالک آن نشده و باید بنابر احتیاط واجب آن پول را به فقیر صدقه بدهد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.