تعداد آيه ها، كلمه ها و حروف قرآن

2013/03/04
cloob facenema
قرآن کریم

 تعداد آيه ها، كلمه ها و حروف قرآن :

دانشمندان مسلمان براى به دست آوردن اطّلاعات موردنظر، تلاش هاى زيادى كرده اند; ولى هنوز هم در بين آن ها اختلاف نظر وجود دارد. اين اختلاف هم دليل دارد.

نوع خطّى كه قرآن با آن نوشته مى شود، اختلاف در تعيين كلمات و چگونگى جدا كردن آيه ها، از جمله دلايل اختلاف نظر دانشمندان است.

با اين همه، نظر درست تر درباره تعداد آيه هاى قرآن عدد 6236، درباره تعداد كلمات قرآن عدد 77437 و درباره تعداد حروف قرآن عدد 321180 يا 322770 است. براى تكميل اطلاعات آمارى شما بايد بگويم كه تعداد نقطه هاى قرآن نيز 158461 نقطه است.

منبع:پاسخگوئی به نامه های انتشار یافته توسط مركز فرهنگ و معارف قرآن وابسته به دفتر تبليغات حوزه علميه قم

ارسال نظر

لطفا پاسخ سوال را بنویسید.